KVALITĀTES POLITIKA

       SIA „Sadzīves pakalpojumi” mērķis ir būt vadošajiem uz korporatīvo klientu apkalpošanu orientētiem veļas mazgāšanas un nomas pakalpojuma sniedzējiem Baltijā, piedāvājot vislabāko kvalitāti ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Mērķa nodrošināšanai būtiskākās SIA „Sadzīves pakalpojumi darbības un kvalitātes vadības prioritātes ir:

 • Modernu un kvalitatīvu tehnoloģisko risinājumu izmantošana, sekošana līdzi tendencēm nozarē un jauninājumu ieviešana, lai uzņēmums kvalitātes ziņā spētu piedāvāt visaugstvērtīgāko kvalitāti veļas apstrādes procesos ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas.
 • Sadarbība ar veļas mazgāšanas ķīmijas piegādātājiem, kas spēj nodrošināt augstākā līmeņa veļas mazgāšanas līdzekļus, kas atbilst visām noteiktajām prasībām un ļauj ilgstoši saglabāt veļas sākotnējo kvalitāti.
 • Sadarbība ar kvalitatīviem tekstilizstrādājumu piegādātājiem, lai piedāvātu mūsu klientiem augstas kvalitātes tekstilizstrādājumus nomas pakalpojumu sniegšanai.
 • Profesionālu un kvalificētu darbinieku nodrošināšana, iekšējo un ārējo apmācību organizēšana darbiniekiem, nepārtraukti pilnveidojot viņu zināšanas un kompetenci.
 • Esošās vadības sistēmas, ikdienas darba kārtības un procesu analizēšana, novērtēšana un pilnveidošana.

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠUMA POLITIKA

        SIA „Sadzīves pakalpojumi” sniedzot tekstilizstrādājumu mazgāšanas, tīrīšanas un nomas pakalpojumus savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās pastāvīgi uzlabo un pilnveido arodveselības un darba drošuma sistēmu, ievērojot LR darba aizsardzības likumdošanas un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās arodveselības un darba drošuma prasības.

     Mūsu sniegtie pakalpojumi var ietekmēt pastāvīgo darbinieku veselību un drošību. Darbinieki ir ieinteresēti mūsu uzņēmuma drošā funkcionēšanā. Mums jāveido darba vide, kas novērš darba traumu un nelaimes gadījumu iespējamību darba vietā, lai to sasniegtu, uzņēmums veic atbilstošu risku novērtēšanu.

       Realizējot plānus mērķu sasniegšanā, ir svarīga visa uzņēmuma personāla iesaiste mērķu izpildes procesā. Uzņēmuma vadībai ir jāpieliek visus spēkus tam, lai visi darbinieki izprastu uzņēmuma politiku arodveselības un darba drošuma jomā.

     Uzņēmums sniedz saviem darbiniekiem, partneriem, pašvaldību un Valsts kontroles iestādēm visu nepieciešamo informāciju par arodveselības un darba drošuma sistēmā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī nepārtraukti seko līdzi aktualitātēm Valsts likumdošanā un citos normatīvajos dokumentos.

VIDES POLITIKA

SIA „Sadzīves pakalpojumi” sniedzot tekstilizstrādājumu mazgāšanas, tīrīšanas un nomas pakalpojumus savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās samazina negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, ievērojot LR vides likumdošanas un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās vides prasības.

Mēs apņemamies:

 1. Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību.
 2. Izvirzīt un pārskatīt vides mērķus un uzdevumus, kuri vērsti uz enerģijas un dabas resursu saglabāšanu un atkritumu daudzumu samazināšanu, kā arī atkritumu šķirošanu iespēju robežās.
 3. Veidot personāla vides apziņu katrā darba vietā un visos līmeņos.
 4. Darīt zināmu mūsu darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem mūsu vides politiku, kā arī informēt sabiedrību un citas ieinteresētās puses par mūsu aktivitātēm vides jomā (ar savas mājas lapas palīdzību)
 5. Nepārtraukti pilnveidot un uzlabot savu sniegumu vides jomā.

SIA “Sadzīves pakalpojumi” privātuma politika.

Pārzinis un tā kontaktinformācija:

 • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Sadzīves pakalpojumi” (turpmāk tekstā – SP), vienotās reģistrācijas Nr.40003015027, Juridiskā adrese: Daugavpils iela 62/66, Rīga, LV-1003.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, ir iespēja rakstīt uz SP e-pasta adresi lindo@lindogrupa.lv, vai arī vērsties SP juridiskajā adresē.

Personas datu apstrādes nolūks:

SP apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem balstoties uz normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem.
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, nepiederošu personu iekļūšanas gadījumā, kā arī darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildīšanai tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas sistēmu veiktie ieraksti tiek veikti elektroniski un tiek saglabāti ne ilgāk kā 7 diennaktis no ieraksta brīža. Ieraksti tiek automātiski dzēsti, hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.
 • Citi specifiski gadījumi, kad persona tiek informēta brīdī, kad viņa sniedz datus SP.

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • SP neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:

           - ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības:

 • Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 • Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SP piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SP veikt to dzēšanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 • Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

           - rakstveida formā klātienē SP birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu

 • SP nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

/>